17:27, 15/07/2022

TTL: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,500,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  - Mã chứng khoán: TTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,500,000 CP (tỷ lệ 25.09%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,500,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng vốn theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 10/7/2017 phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020 và Thông báo số 990/UBQLV-TH ngày 23/6/2021 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước về việc thực hiện bán vốn Nhà nước theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  - Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/08/2022.
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tuấn Linh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

  HNX