08:30, 21/03/2022

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4. nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13. phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
            - Nội dung họp: + Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và/hoặc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Mức thưởng cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  + Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX