09:54, 27/09/2022

TV3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20:03 Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận (126/20*3=18,9) 18 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0.9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3. số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX