16:38, 30/03/2022

UNI: Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Kim Liên
  - Mã chứng khoán: UNI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,082,112 CP (tỷ lệ 6.93%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Như Mai
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3,446,236 CP (tỷ lệ 22.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,082,112 CP (tỷ lệ 6.93%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu trên thị trường cao hơn giá kỳ vọng mua
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/02/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/03/2022.

  HNX