11:25, 09/11/2021

UPC: Sái Thị Hồng Hoa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3,079 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Sái Thị Hồng Hoa
  - Mã chứng khoán: UPC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,079 CP (tỷ lệ 0.09%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Huy Hữu Hiệp
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 911,724 CP (tỷ lệ 26.82%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,079 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/11/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2021.

  HNX