16:36, 16/03/2022

V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5 – Trụ sở Công ty cổ phần Vimeco tại Lô E9 đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
            - Nội dung họp: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

  HNX