14:21, 13/09/2022

VAB: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 685,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
  - Mã chứng khoán: VAB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,335,219 CP (tỷ lệ 0.99%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Tới
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 685,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,020,219 CP (tỷ lệ 1.11%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá giao dịch không đạt được mức giá kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 12/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 09/09/2022.

  HNX