14:40, 13/09/2022

VAB: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
  - Mã chứng khoán: VAB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,020,219 CP (tỷ lệ 1.11%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Tới
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2022.

  HNX