VAF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

VAF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 18/08/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm