VAF: Thông báo thực hiện chào mua công khai của Nguyễn Ngọc Thạch

VAF: Thông báo thực hiện chào mua công khai của Nguyễn Ngọc Thạch

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo  thực hiện chào mua công khai của Nguyễn Ngọc Thạch như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm