17:26, 21/06/2022

VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông, chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE