16:49, 01/07/2022

VAF: Thông báo về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE