17:42, 10/06/2022

VAF: Thông báo về việc nhận được đề nghi chào mua công khai cổ phiếu VAF của Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo về việc nhận được đề nghi chào mua công khai cổ phiếu VAF của Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE