10:22, 24/12/2020

VC5: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Media Market- Mã chứng khoán: VC5
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 265,600 CP (tỷ lệ 5.31%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 245,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,600 CP (tỷ lệ 0.41%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/12/2020.

  HNX