16:34, 15/11/2021

VC5: Phan Thanh Ngọc không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Ngọc- Mã chứng khoán: VC5
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500,000 CP (tỷ lệ 10%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/11/2021.

  HNX