15:21, 28/01/2022

VC5: Triệu Hồng Tuyến không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Triệu Hồng Tuyến- Mã chứng khoán: VC5
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 263,800 CP (tỷ lệ 5.28%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 210,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53,800 CP (tỷ lệ 1.08%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/01/2022.

  HNX