VCA: Bổ sung thuyết minh thù lao, tiền lương BKS trong BCTC được kiểm toán năm 2021

VCA: Bổ sung thuyết minh thù lao, tiền lương BKS trong BCTC được kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL thông báo bổ sung thuyết minh thù lao, tiền lương BKS trong BCTC được kiểm toán năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm