VCF: Nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Cafe De Nam

VCF: Nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Cafe De Nam

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Cafe De Nam như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm