16:09, 15/08/2022

VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
            - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
  * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  * Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  * Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  * Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

  HNX