11:07, 23/09/2022

VDS: Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE