16:24, 25/03/2022

VE1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Báo cáo tài chính;
  + Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

  HNX