VEF: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

VEF: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

.

HNX

Tài liệu đính kèm