VEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

VEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

.

Tài liệu đính kèm:
1.VEF_2022.3.15_6e1b57a_VEF_CBTT_Chot_DSCD_du_hop_DHDCD_thuong_nien_2022_signed.pdf
2.VEF_2022.3.15_bbaca5e_Thong_bao_ve_ngay_DKCC_du_hop_DHDCD_TN_2022_signed.pdf

HNX