09:00, 03/06/2022

VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,103,281 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Logistics ASG
  - Mã chứng khoán: VFC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,334,000 CP (tỷ lệ 45.37%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lý Lâm Duy
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thái Hòa
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,108,981 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,103,281 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17,437,281 CP (tỷ lệ 51.59%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

  HNX