VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,103,281 CP

VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,103,281 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Logistics ASG
- Mã chứng khoán: VFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,334,000 CP (tỷ lệ 45.37%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lý Lâm Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thái Hòa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,108,981 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,103,281 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17,437,281 CP (tỷ lệ 51.59%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

HNX