16:14, 10/06/2022

VGL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Huy
  - Mã chứng khoán: VGL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 200,000 CP (tỷ lệ 2.14%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 362,110 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 562,110 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.03%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/06/2022.

  HNX