16:31, 10/06/2022

VGL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Đình Huy

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Huy
  - Mã chứng khoán: VGL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 562,110 CP (tỷ lệ 6.03%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 617,890 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,180,000 CP (tỷ lệ 12.65%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/06/2022.

  HNX