14:23, 09/06/2022

VGL: Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hợp- Mã chứng khoán: VGL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 945,000 CP (tỷ lệ 10.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 617,890 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 327,110 CP (tỷ lệ 3.51%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/06/2022.

  HNX