11:16, 17/06/2022

VGL: Nguyễn Trọng Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 327,110 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Thành
  - Mã chứng khoán: VGL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh Thảo
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,000,000 CP (tỷ lệ 21.45%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 327,110 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 327,110 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 327,110 CP (tỷ lệ 3.51%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 09/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

  HNX