14:47, 09/05/2022

VGT: Tập đoàn VINGROUP - CTCP không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn VINGROUP - CTCP- Mã chứng khoán: VGT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,000,000 CP (tỷ lệ 5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,750,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23,250,000 CP (tỷ lệ 4.65%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/04/2022.

  HNX