15:36, 15/04/2022

VHF: Nguyễn Văn Toản - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 71,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Toản
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VHF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 81,000 CP (tỷ lệ 0.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71,700 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/05/2022.

  HNX