15:34, 15/04/2022

VHF: Phạm Đình Cương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 71,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Cương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VHF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58,500 CP (tỷ lệ 0.27%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 71,700 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/05/2022.

  HNX