Vì sao GTN muốn hủy niêm yết trên HOSE và sáp nhập vào VLC?

Vì sao GTN muốn hủy niêm yết trên HOSE và sáp nhập vào VLC?

CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) dự kiến hủy niêm yết trên HOSE và sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, UPCoM: VLC).

GTN muốn hủy niêm yết và sáp nhập vào VLC

GTN dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 19/03 tới.

Muốn hủy niêm yết, sáp nhập vào VLC

Theo tài liệu họp vừa công bố, nội dung đáng chú ý nhất là việc GTN muốn sáp nhập vào VLC. Mục đích nhằm đơn giản hóa cấu trúc sở hữu và tập trung nguồn lực phát triển.

Như vậy, GTN dự kiến hoán đổi toàn bộ 250 triệu cp GTN đang lưu hành thành cổ phiếu VLC.

Tình hình sở hữu với các đơn vị liên quan như sau: Vinamilk (HOSE: VNM) đang nắm 75% vốn tại GTN; GTN sở hữu 74.49% vốn tại VLC, còn VLC nắm 51% tại Mộc Châu Milk. 

Việc sáp nhập dự kiến thực hiện vào tháng 7-8/2021. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần GTN đang lưu hành sẽ được sở hữu duy nhất của VLC, cổ phiếu GTN sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại HOSE và hủy lưu ký tại VSD, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu GTN sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần GTN của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần VLC theo tỷ lệ hoán đổi.

Nguồn: GTN

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, GTN đặt mục tiêu doanh thu 3,073 tỷ đồng và lãi sau thuế 244 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và giảm 3% so với thực hiện 2020.

Nguồn: GTN

Năm 2020, Công ty đã đem về 247 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 2.5 lần kế hoạch đề ra và tăng 3,424% so với 2019. Kết quả đạt được chủ yếu do năm 2020, Công ty không còn chịu các chi phí thanh lý và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tại các công ty liên kết như 2019 và lợi nhuận của Mộc Châu Milk (MCMI) - công ty con gián tiếp - tăng trưởng khả quan.

Nguồn: GTN

Do còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định, HĐQT sẽ đệ trình ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2020.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút