09:38, 05/05/2022

VIF: Tổng công ty thực hiện điều chỉnh trực tiếp số liệu đầu kỳ báo cáo tài chính Quý I năm 2022 mà ko thực hiện điều chỉnh BCTC năm 2020 và 2021 theo công văn 105/KTNN-TH của kiểm toán nhà nước v/v gửi BCTC kiểm toán năm 2020

Trong bài viết này:

    Tài liệu đính kèm

    HNX