Vinacafé Biên Hòa muốn thoái sạch vốn tại Café De Nam

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa phê duyệt phương án bán toàn bộ cổ phần tại công ty con là CTCP Café De Nam nhằm cơ cấu lại việc đầu tư của Công ty.

Vinacafé Biên Hòa muốn thoái sạch vốn tại Café De Nam

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa phê duyệt phương án bán toàn bộ cổ phần tại công ty con là CTCP Café De Nam nhằm cơ cấu lại việc đầu tư của Công ty.

VCF hiện sở hữu hơn 19.5 triệu cp, tương đương 97.77% vốn tại CTCP Café De Nam. VCF dự kiến bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại công ty con này với giá không thấp hơn giá trị ròng khoản đầu tư tại thời điểm giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VCF đạt lần lượt 954 tỷ và 194 tỷ đồng, tăng 19% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2022 ghi nhận hơn 1,882 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Giá trị khoản mục phải thu ngắn hạn tăng đột biến, gấp hơn 6 lần đầu năm, lên hơn 794 tỷ đồng (chiếm 42% tổng tài sản).

Hàng tồn kho của Công ty cũng tăng 86%, lên gần 434 tỷ đồng. Nguyên vật liệu chiếm chủ yếu với gần 265 tỷ đồng, tăng 65%; thành phẩm đạt hơn 145 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty giảm 37%, còn gần 430 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngắn hạn giảm 65%, còn hơn 114 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI