11:00, 05/08/2022

Vinare có lãi ròng quý 2 tăng 42% nhờ tiết giảm chi phí

Quý 2, mặc dù doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm so với cùng kỳ nhưng Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, HNX: VNR) vẫn có lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt hơn 96 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Kết thúc quý 2, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của VNR giảm 5% so với cùng kỳ, đạt hơn 391 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 15%, lên gần 364 tỷ đồng.

  Dù vậy, VNR có lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 60 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 17% và chi phí khác giảm 13% khiến chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 14%).

  Thêm vào đó, hoạt động tài chính có lợi nhuận tăng 12% so cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng, giúp lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt hơn 96 tỷ đồng

  Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, VNR đạt gần 180 tỷ đồng lãi ròng, lùi nhẹ 1% so cùng kỳ, do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 27%.

  Năm 2022, VNR đặt mục tiêu đạt gần 435 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ 7% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 45% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của VNR tăng 6% so với đầu năm, đạt gần 7,591 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 2,758 tỷ đồng, tăng 8%; trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm 16%, còn hơn 1,403 tỷ đồng. Tài sản tái bảo hiểm xấp xỉ mức đầu năm, đạt 1,606 tỷ đồng.

  Nợ phải trả phần lớn đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm hơn 3,125 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

  Khang Di

  FILI