13:06, 18/05/2021

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Hàng Hải Phú Mỹ
  - Mã chứng khoán: VLF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 729,785 CP (tỷ lệ 6.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 730,385 CP (tỷ lệ 6.11%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/05/2021.

  HNX