16:19, 16/08/2021

VLF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Hàng Hải Phú Mỹ

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Hàng Hải Phú Mỹ
  - Mã chứng khoán: VLF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 745,485 CP (tỷ lệ 6.23%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 35,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 781,085 CP (tỷ lệ 6.53%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/08/2021.

  HNX