15:55, 03/08/2021

VLF: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,792,864 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
  - Mã chứng khoán: VLF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,792,864 CP (tỷ lệ 23.35%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thu Mười
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,792,864 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,792,864 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 23/07/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2021.

  HNX