16:01, 03/08/2021

VLF: Nguyễn Thị Tuyết Minh không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Minh- Mã chứng khoán: VLF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 611,800 CP (tỷ lệ 5.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 611,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/07/2021.

  HNX