VMD: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

VMD: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm