VMD: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

VMD: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm