10/05/2022 10:24

VMD: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE