16:41, 22/09/2021

VMG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Thanh Tuyền

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Tuyền
  - Mã chứng khoán: VMG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,300,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.96%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/08/2021.

  HNX