VMG: Nguyễn Thanh Tùng không còn là cổ đông lớn

VMG: Nguyễn Thanh Tùng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng- Mã chứng khoán: VMG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,394,050 CP (tỷ lệ 24.94%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 94,050 CP (tỷ lệ 0.98%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 13/08/2021.

HNX