12:09, 23/08/2021

VMG: Nguyễn Thanh Tùng không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tùng- Mã chứng khoán: VMG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,394,050 CP (tỷ lệ 24.94%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 94,050 CP (tỷ lệ 0.98%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 13/08/2021.

  HNX