16:37, 14/10/2021

VMI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES DIVISION PREPARATION CO., LTD

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: AIZAWA SECURITIES DIVISION PREPARATION CO., LTD
  - Mã chứng khoán: VMI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 616,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 616,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.63%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/10/2021.

  HNX