VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 0 CP

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/05/2022.

HNX