15:48, 31/05/2022

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác
  - Mã chứng khoán: VNA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 26/05/2022.

  HNX