VPD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

VPD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm