11:19, 24/02/2022

VPW: Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5,600 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Khánh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VPW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,600 CP (tỷ lệ 0.18%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường chưa phù hợp với kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/02/2022.

  HNX