12:48, 20/01/2022

VPW: Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 9,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Khánh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VPW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9,200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2022.

  HNX