VPW: Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 9,200 CP

VPW: Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 9,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Khánh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VPW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2022.

HNX