16:23, 28/03/2022

VSA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSA của CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2022 (Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội, đăng tải trên Website Công ty và không chậm hơn ngày 05/04/2022).
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội, đăng tải trên Website Công ty.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo thường niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  + Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS, người quản lý chuyên trách và người PTQT Công ty.
            - Nội dung họp: + Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  + Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
  + Một số vấn đề quan trọng khác.

  HNX